Risico Inventarisatie & Evaluatie

De ARBOwet schrijft voor dat bij werken op hoogte (>2.50 m+)  valgevaar moet worden voorkomen, dit in eerste instantie door het verzorgen van veilige werkplekken.

DIAC Dakadvies kan voor u een Risico Inventarisatie en Evaluatie- Inspectie (RI&E-inspectie) verzorgen, zodat u als gebouweigenaar of eindgebruiker een zo volledig mogelijk beeld van de risicovolle gebieden van uw dak krijgt. Op basis van de conclusies van deze inspectie worden aanbevelingen gedaan voor de te nemen maatregelen om deze risico’s te elimineren. De uitkomsten van de RIE- inspectie worden in een rapport vastgelegd. Dit rapport  bevat naast de conclusies en aanbevelingen ook een dakveiligheidsplan.

Onze werkzaamheden houden in:

Het uitvoeren van een Dak Risico Inventarisatie, per dakvlak, bestaande uit:

  • inventarisatie daktoegangen;
  • inventarisatie aanwezigheid valgevaar en eventuele genomen maatregelen;
  • inventarisatie obstakels gerubriceerd binnen resp. 2,0 en 4,0 m1 van de dakrand;
  • inventarisatie doorvalgevaar/struikelgevaar lichtkoepels, leidingen, etc.;
  • het maken van een rapportage met daarin opgenomen de Evaluatie van de risico’s en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen (Plan van Aanpak);
  • het verwerken van de aanbevelingen in een dakveiligheidsplan.

RI&E Voorbeeld inzien?

Door hieronder uw gegevens in te vullen kunt u onze ri&e voorbeeld rapportage inzien.